Smart search results: 988 (exact match: 756) . Page 14

28  a-ar-ten nu URUPa-aḫ-ḫu-wa-an wa-al-aḫ-ten nam-ma=an wa-al-ḫa-an-ni-is-ke-et-ten=pát ku-it-ma-an ŠA dUTUŠI tu-uz-z[i-is 
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 28}
29  IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma=za QA-TI.ḪI.A=KU-NU su-me-es ḫu-u-da-a-ak e-es-ḫar-nu-ut-ten [k]u-i-s=a=za IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-w[a QA-TI.ḪI.A=ŠU]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 29}
29  IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma=za QA-TI.ḪI.A=KU-NU su-me-es ḫu-u-da-a-ak e-es-ḫar-nu-ut-ten [k]u-i-s=a=za IT-TI LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-w[a QA-TI.ḪI.A=ŠU]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 29}
30  Ú-UL e-es-ḫar-nu-zi nu dUTUŠI I-NA URUPa-aḫ-ḫu-wa Ú-UL ku-it-ma-an pa-i-mi nu a-pé-e-da-ni ḫu-u-da-a-ak [ 
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 30}
31  a-pu-u-un ku-it-ma-an ḫu-u-da-a-ak ku-e-mi nam-ma URUPa-aḫ-ḫu-wa za-aḫ-ḫi-ya QA-TAM-MA pa-i-mi
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 31}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
32  mWa-al-wa-LÚ-is LÚ URUSu-ul-lam-ma mKa-a-si-ya-ra-as LÚ URUZa-an-za-li-ya mA-ri-it-ku LÚ URULi-il-li-ma [m       ]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 32}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
33  mMa-<as>-ḫu-i-lu-ú LÚ.MEŠ URUḪi-in-zu-ú-ta mSa-an-ta-as LÚ URUWa-at-ta-ru-us-na mḪal-pa-as mSi-i-u-sa-as LÚ.MEŠ URUA-an-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 33}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
34  mÚ-sa-pa-as LÚ URUTaḫ-ḫi-i-sa mPa-ḫa-a-u-wa-as LÚ URUA-la-tar-ma mA-ka-ar-ki-is LÚ URUPa-li-is-na mPí-i[k-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 34}
35  mḪu-u-ru-us LÚ URUMa-ra-ar-ḫa mAg-ga-as LÚ URUTa-ḫi-is-na mTa-ḫi-sa-al-li-is LÚ URUḪal-ma ke-e LÚ.M[EŠ
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 35}
35  mḪu-u-ru-us LÚ URUMa-ra-ar-ḫa mAg-ga-as LÚ URUTa-ḫi-is-na mTa-ḫi-sa-al-li-is LÚ URUḪal-ma ke-e LÚ.M[EŠ
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 35}
35  mḪu-u-ru-us LÚ URUMa-ra-ar-ḫa mAg-ga-as LÚ URUTa-ḫi-is-na mTa-ḫi-sa-al-li-is LÚ URUḪal-ma ke-e LÚ.M[EŠ
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 35}
36  [A-NA?] LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUI-su-wa LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUPa-aḫ-ḫu-wa LÚ.M/EŠùŠU.GI/ URUZu-u-uḫ-ma LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR Ḫ[ur-ri?]  
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 +KUB 40.10 , Rs., line 36}
36  [A-NA?] LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUI-su-wa LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUPa-aḫ-ḫu-wa LÚ.M/EŠùŠU.GI/ URUZu-u-uḫ-ma LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR Ḫ[ur-ri?]  
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 +KUB 40.10 , Rs., line 36}
36  [A-NA?] LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUI-su-wa LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR URUPa-aḫ-ḫu-wa LÚ.M/EŠùŠU.GI/ URUZu-u-uḫ-ma LÚ.MEŠŠU.GI ŠA KUR Ḫ[ur-ri?]  
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 +KUB 40.10 , Rs., line 36}