Smart search results: 2058 (exact match: 22) . Page 6

7  [...                       ]x am-mu-ug-g=a=wa-r=a-as A-NA m[Mi-i-ta ku-u-r]u-ur nu=wa-r=a-as=mu KÚR=YA nu=wa-r=a-an
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 7}
11  [...                    ]x-[ ]-an ḫu-u-ma-an-ta-an an-da ar-nu-mi nu=wa-r=a-[ ]x-x[ ]   
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 11}
13  [...                       -a]n a-pé-el T.E4-MI I-NA KÁ=YA! Ú-UL! x-x-x -ti
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 13}
44  [...                       ]-si an-da ú-wa-an-za n=a-an ḫu-u-ma-an-ta-an an-da
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 44}
46  [...                    ?URU-ri-y]a an-da pa-a-an-za n=a-an=sa-an ku-e-da-ni
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Vs., line 46}
11  ar-ḫa tar-na-an-zi x[     ]-da-a-pa=ya ap-pa-an-zi n=a-an pa-ra-a pí-an-zi ma-a-n=a-as=kán URUPa-[
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 11}
12  n=a-as ku-wa-pí pa-a-an-za n=a-an=sa-an ku-e-da-ni URU-ri EGIR-an n=a-an=sa-an A-NA dUTUŠI kat-ta x-[ ...
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 12}
12  n=a-as ku-wa-pí pa-a-an-za n=a-an=sa-an ku-e-da-ni URU-ri EGIR-an n=a-an=sa-an A-NA dUTUŠI kat-ta x-[ ...
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 12}
17  pé-ra-an ar-ḫa is-pár-za-a[s-ta] A-NA LÚ.MEŠ URUPa-aḫ-ḫu-wa=ma=as=kán an-da pa-it n=a-an ḫu-u-ma-an-ta-[an
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 17}
23  [n]=a-an A-NA dUTUŠI up-pí-an-zi a-ap-pa=ma=an=kán ZI-it Ú-UL ne-e-a-an-zi ku-i-t=a-a=s-ma-as ut-tar ḫa-[at-ra-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 23}
23  [n]=a-an A-NA dUTUŠI up-pí-an-zi a-ap-pa=ma=an=kán ZI-it Ú-UL ne-e-a-an-zi ku-i-t=a-a=s-ma-as ut-tar ḫa-[at-ra-
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 23}
28  a-ar-ten nu URUPa-aḫ-ḫu-wa-an wa-al-aḫ-ten nam-ma=an wa-al-ḫa-an-ni-is-ke-et-ten=pát ku-it-ma-an ŠA dUTUŠI tu-uz-z[i-is 
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 28}
40  [                       ]-sa-as KÚR=KU-NU e-es-tu n=a-an d[UTUŠI       ]x kar-si za-aḫ-ḫi-ya-aḫ-ḫa su-me-e-[es?
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 40}
50  [                   ]x-an a-pí-ya=pát za-aḫ-ḫi-ya-as pé-e-di ar-ḫa[ ...   ] nam-ma=an mu-un-na-a-iz-zi
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 50}
57  [          ]x-ri ma-a-n=a-as EL-LU ARAD GÉME n=a-an ap-pí-is-ke-et-ten n=a-an MA-ḪAR dUTUŠI ú-i?-[da-at-ten A-NA] KÚR=ma=an=za
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 57}
57  [          ]x-ri ma-a-n=a-as EL-LU ARAD GÉME n=a-an ap-pí-is-ke-et-ten n=a-an MA-ḪAR dUTUŠI ú-i?-[da-at-ten A-NA] KÚR=ma=an=za
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 57}
57  [          ]x-ri ma-a-n=a-as EL-LU ARAD GÉME n=a-an ap-pí-is-ke-et-ten n=a-an MA-ḪAR dUTUŠI ú-i?-[da-at-ten A-NA] KÚR=ma=an=za
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 57}
60  [   k]u-u-ru-ra-as me-mi-as n=a-an ap-pé-es-ke-et-ten n=a-an MA-ḪAR dUTUŠI ú-i-da-a-at-[ten]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 60}
60  [   k]u-u-ru-ra-as me-mi-as n=a-an ap-pé-es-ke-et-ten n=a-an MA-ḪAR dUTUŠI ú-i-da-a-at-[ten]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 60}
79  [              ]x -an ku-it nu-wa(-) [...]
Mida von Paḫḫuwa {CTH 146, KUB 23.72 , Rs., line 79}