Smart search results: 736 (exact match: 344) . Page 9

3                 ]ma-a-an GAL=ŠU-[NU
Festritualfragmente mit hattischen Sprüchen {CTH 744, KBo 25.38 , Vs?/Rs?, line 3}
6  [wa-a-ta]r?=se-t=a a-ku-e-ni n=a-as-ta GAL GUŠKIN-()x-[() ]
Segen für Labarna-König {CTH 820.1, KUB 36.110 , Rs., line 6}
x+24 1 GAL GEŠTIN 1 MÁŠ.GAL
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+24}
x+28 1 GAL GEŠTIN 1 GUD.MAḪ
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+28}
x+32 1 GAL GEŠTIN 1 UDU
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+32}
x+36 1 GAL GEŠTIN 1 SILA4
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+36}
x+39 1 NINDA.GUR4.RA GUL? 1 GAL GEŠTIN
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+39}
x+53 GÍD.DA 1 GAL GEŠTIN
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+53}
x+56 4? NINDA.GUR4.RA GUL? 1 GAL GEŠTIN
Segen für Labarna-König {CTH 820.3, KUB 43.23 , Rs., line x+56}
1  SÌRru ŠA LÚ.MEŠNAR GIŠdINANNA GAL.GAL I-NA x[
9  30 PAḪI.A GÚ.GAL 30 PAḪI.A GÚ.GAL.GAL
Liste von Felder, Kataster {CTH 239.?, HKM 109, Vs., line 9}
14  30 PAḪI.A kar-si-is 10 PAḪI.A GÚ.GAL
Liste von Felder, Kataster {CTH 239.?, HKM 109, Vs., line 14}
9  30 PAḪI.A GÚ.GAL 30 PAḪI.A GÚ.GAL.GAL
Liste von Felder, Kataster {CTH 239.?, HKM 109, Vs., line 9}
15  5 PAḪI.A GÚ.GAL.GAL 10 PAḪI.A GÚ.TUR.TUR
Liste von Felder, Kataster {CTH 239.?, HKM 109, Vs., line 15}
x+3 GIŠdINANNA.GAL LÚ.MEŠḫal-li-[re-es
5        ]x GIŠdINANNA.GAL ḫa-az-zi-is-k[án-zi
x+7 GIŠdINANNA.GAL LÚ.MEŠ[(ḫal-l)i-re-es SÌRru ḫé]-e-un tar-na-an-zi
x+14 dḪa-ba-an-da]-li GIŠdINANNA.GAL LÚ.MEŠḫal-li-re-es SÌRru
x+26 GIŠdINANNA.GAL LÚ.MEŠḫal-li-re-es SÌ[Rru
x+28 GIŠdINANNA.GAL LÚ.MEŠḫal-li-re-es SÌR[ru]
Das KI.LAM-Fest {CTH 627.1.h.A, ABoT 1.5 , Vs., line x+28}