Smart search results: 119 (exact match: 9)

37  [A-NA BE-L]Í MAḪ-RI=YA A-BI.DÙG.G[A=Y]A
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 36, Rs., line 37}
39  [MA-ḪA]R A-BI.DÙG.GA=YA ḫu-u-ma-an
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 36, Rs., line 39}
1  [        A-N]A mUz-zu-u A-BI.[DÙ]G.G[A]=[Y]A mDINGIR.BE-L[Í]
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 77, Vs., line 1}
1  A-NA BE-LÍ A-BI.DÙG.GA=YA Ù A-NA BE-TI=YA AMA.DÙG.GA=YA
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 81, Vs., line 1}
6  [               ]A-BI.[DÙ]G.[G]A=[Y]A?
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 69, Vs., line 6}
9  A-NA BE-LÍ mḪi-mu-DINGIRlim A-BI.[DÙG.GA=YA]
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 62, Vs., line 9}
16  A-BI.DÙG.GA=YA=mu as-su-ul
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 81, Vs., line 16}
27  A-NA mPal-la-an-na A-BI.DÙG.GA=YA
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 60, Rs., line 27}
35  na[m]-ma-a=s-sa-an A-BI.DÙG.GA=YA 
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 60, Rs., line 35}
1  A-NA BE-LÍ A-BI.DÙG.GA=YA Ù A-NA BE-TI=YA AMA.DÙG.GA=YA
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 81, Vs., line 1}
11  [s]=a-an LÚ URUḪu-un-da-ra-a i-si-aḫ-ḫi-is [A-BI LUGAL IŠ-PUR s=a-an sa-ra-a]
Die Palastchronik {CTH 8.D, KUB 36.104 , Vs., line 11}
13  [n]a-a-ú-i A-BI LUGAL LÚ ŠUKUR.GUŠKIN I[Š-PUR mSar-ma-a-as-su-un mNu-un-nu-un-n=a]
Die Palastchronik {CTH 8.D, KUB 36.104 , Vs., line 13}
17  ma-a-an lu-uk-ta-at n[u A-BI LUGAL ḫal-za-is ku-u-us ar-ḫa ku-is pé-e-ḫu-te-et]
Die Palastchronik {CTH 8.D, KUB 36.104 , Vs., line 17}
8   tu-e-l=a=wa is-is-x I-NA QA-TI A!-BI=YA dÍD 
Palastchronikfragmente {CTH 9.5, KBo 8.42 , Vs., line 8}
2  [         ]A-BI LUGAL x[
Palastchronikfragmente {CTH 9.1, KUB 36.105 , Vs?/Rs?, line 2}
3  [ma-an=t]á=k-kán ku-en-ta nu-u=s-[sa-a]n zi-ik mMa-ad-du-wa-at-ta-as an-da A-NA A-B[I dUTUŠI pí]d-da-is nu-u=t-tá=k-kán A-BI dUTUŠI
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 3}
3  [ma-an=t]á=k-kán ku-en-ta nu-u=s-[sa-a]n zi-ik mMa-ad-du-wa-at-ta-as an-da A-NA A-B[I dUTUŠI pí]d-da-is nu-u=t-tá=k-kán A-BI dUTUŠI
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 3}
6  nu-u=t-ta A-BI dUTUŠI ma-aḫ-ḫa-an m[At-ta-ri-is-si-y]a-an EGIR-an ar-ḫa k[ar-as-ta nu=za=kán] A[-BI] dUTUŠI tu-uk mMa-ad-du-wa-at-ta-an
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 6}
6  nu-u=t-ta A-BI dUTUŠI ma-aḫ-ḫa-an m[At-ta-ri-is-si-y]a-an EGIR-an ar-ḫa k[ar-as-ta nu=za=kán] A[-BI] dUTUŠI tu-uk mMa-ad-du-wa-at-ta-an
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 6}
9  [DUMU.MEŠ]=KA ÉRIN.MEŠ=KA=ya A-BI dUTUŠI ki-is-du-wa-a-an[-du-]us ḫu[-is-nu-ut]
Die Vergehen des Madduwatta {CTH 147, KUB 14.1 +KBo 19.38 , Vs., line 9}