Smart search results: 78 (exact match: 3)

13  13 ÉRIN.MEŠ URUZa-al-pa ÉRIN.MEŠ URUTa-as-ḫi-ni-ya ÉRIN.MEŠ URUḪé-mu-wa LÚ.MEŠ GIŠPAN LÚ.[MEŠ ...]
12            ]x 1 MUNUS GIŠPAN 2 LÚ.ME[Š
Opfergaben der Ortschaften für lokale Kulte {CTH 662.6, KBo 17.31 , Vs?/Rs?, line 12}
x+7 7 LÚ.MEŠNAGAR GIŠPAN GAL LÚ.MEŠḫu-ri-d[a-
19  [              ]x -ta nu A-NA PA-NI d[UTUŠI?
Vertrag Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 137.1, KBo 16.27 , Rs., line 19}
79  URUḪa-at-tu-sa-an-n=a PA-NI L[ÚùKÚR? -t]/e-ni wa-al-lu-us-ke-et-te-n=a-an im-ma
Vertrag/Übereinkunft Arnuwandas I. mit den Kaškäern {CTH 138.1, KUB13.27 +KUB 23.77 , Rs., line 79}
5  ḫa-at-ra-a-es nu=za PA-NI KÚR
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 30, Vs., line 5}
6  nu=za PA-NI KÚR pa-aḫ-ḫa-as-nu-an-za
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 22, Vs., line 6}
10  [P]A-NI KÚR me-ek-ki
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 21, Vs., line 10}
x+10 [   ] x x  A-NA PA-NI LÚ.MEŠ KURti ga-a[s-?
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 45, Vs., line x+10}
11  nu KUR-e PA-NI KÚR me-ek-ki
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 3, Vs., line 11}
18  A-NA PA-NI KÚR=ma-a=z
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 8, Vs., line 18}
11  nu=za PA-NI KÚR
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 1, Rs., line 11}
15  nu=za PA-NI KÚR me-ek-ki
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 6, Rs., line 15}
12  PA-NI mPu-ul-li-i=kán
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 22, Rs., line 12}
25  PA-NI KÚR=za me-ek-ki
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 6, Rs., line 25}
20  am-me-el=kán as-su-ul PA-NI mPu-ul-li
Königsbriefe an Vasallen {CTH 186, HKM 21, Rs., line 20}
3  am-me-el=kán as-su-ul P[A]-N[I
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 66, Vs., line 3}
x+11 [nu=za P]A-NI KÚR pa-aḫ-ḫa-as-n[u-an-te-e]s e-es-ten
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 80, Rs., line x+11}
29  ki-i=kán tup-pí PA-N[I] mPal-[l]a-an-n[a] BE-LÍ=Y[A]
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 81, Rs., line 29}
28  am-me-el=kán as-su-ul PA-NI
Korrespondenz der Würdenträger {CTH 190, HKM 56, Rs., line 28}