Smart search results: 116 (exact match: 5)

15      x  x [      ]x-es-si-an-da-ti GIŠḫu-up-pa-ra-an 
Mythen von der Göttin Inara {CTH 336.2.A, KUB 33.59 , Rs., line 15}
3         i-ya-m]i? GEŠTIN-an ḫu-up-pa-ra-an
Ein althethitisches Ritual für das Königspaar {CTH 416.C, KBo 17.6 , Vs., line 3}
x+10 [ma]r-nu-an ḫu-up-pa-ra-an UDU-un[
Ein althethitisches Ritual für das Königspaar {CTH 416.A, KBo 17.1 , Vs., line x+10}
13        ]-x-i LÚ.MEŠSAGI ḫu-up-pa-ra-an
Größere Festritualfragmente {CTH 669, KBo 25.62 , Vs?/Rs?, line 13}
4          ḫ]u-up-pa-ra-an KÙ.BABBAR pé-e-d[a-
Festritualfragmente {CTH 670.111, KBo 25.40 , Vs?/Rs?, line 4}
8  [     ma]r-nu-an ŠA 1 ḫu-up-pa-ra-an-ni Ù ḫa-ni-i[s-sa-a-an-ni]
8  se-e-er ar-ta ke-e-da-ni=ma GIŠḫu-up-pa-ra-as
Mythen von der Göttin Inara {CTH 336.2.A, KUB 33.59 , Rs., line 8}
11  ú-us-ke-ez-zi ú-e-et NIM.LÀL-as GIŠḫu-up-pa-ri an-[da]
Mythen von der Göttin Inara {CTH 336.2.A, KUB 33.59 , Rs., line 11}
19         ḫu-u]p-pa-ri is-pa-an-t[i]
2  ḫu-up-pa-r[i
Festritualfragmente {CTH 670.5, KBo 25.82 , Vs., line 2}
12          ]ḫu-up-pa-iz-zi ḫ[a-as-si-i
Festritualfragmente {CTH 670.332, KBo 25.98 , Vs?/Rs?, line 12}
4  1 ḫu-up-pár x 
x+24 LÚ.MEŠ GI.GÍD SÌRru 10 NINDA.ḪI.A 2 ḫu-up-pár KAŠ.GE[ŠTIN
17        ]NINDAwa-ga-ta-as 2 ḫu-up-pár KAŠ.GEŠTIN 2 ḫu-u[p-
x+19 [     ]ḫa-a-li-is 15-is 10 [NINDA]tu-ni-ik [20 [ka-ḫa-re]-e-et 70-is 2 DUG mar-n[u-a]n ŠA 1 ḫu-up-pár Ù[
x+15 [               ]ŠA 1 ḫu-up-pár Ù DUGḫa-ni-is-sa-a-an-ni []
Fragmente der Feste von Zippalanda und Berg Daḫa {CTH 635.13.A, KBo 20.3 , Vs., line x+15}
x+3 2? DUG mar-nu-an [ŠA 1] ḫu-up-pár Ù DUGḫa-ni-is-s[a-
x+6 3 DUG mar-nu-an Š[A 1 ḫu-up]pár Ù DUGḫa-ni-is-sa-as-[()
x+8 10 DUGḫar-si-is ma[r]-nu-an ŠA 1 ḫu-up-pár Ù DUGḫa-ni-i[s-sa-
x+15 [       ]-an ŠA 1 ḫu-up-pár Ù [DUGḫa-ni-is-sa-a-a]n-ni kar-la-as pé-ra-an ti-an-zi
Fragmente der Feste von Zippalanda und Berg Daḫa {CTH 635.13.A, KBo 20.3 , Rs., line x+15}